Per tal de garantir que es treu el màxim profit dels processos d'assegurament extern de la qualitat, és essencial que els informes s'ajustin a les necessitats dels lectors a qui van destinats. Algunes vegades, els informes van adreçats a diferents grups, la qual cosa requereix prestar una atenció acurada a l'estructura, el contingut, l'estil i el to.

En general, els informes han d'estructurar-se de manera que hi consti: descripció, anàlisi (incloent-hi proves rellevants), conclusions, suggeriments i recomanacions. Cal incloure una explicació preliminar per tal que el lector profà pugui entendre els objectius de l'avaluació, la seva forma i els criteris utilitzats per prendre decisions. Els resultats, les conclusions i les recomanacions han de ser fàcils de trobar. Els informes s’han de publicar en una forma fàcilment accessible i els lectors i usuaris (tant de dins com de fora de la institució corresponent) han de tenir la possibilitat de fer comentaris sobre la seva utilitat.

Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior , ENQA 2005


Amb l'establiment de l'Espai europeu d'educació superior, i d'acord amb la normativa vigent, AQU Catalunya té la competència per a la verificació de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes. En aquest context, l'Agència ha desplegat el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials, que vincula els quatre processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

A nivell institucional, AQU ha impulsat la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat a través del programa AUDIT, ha avaluat els centres adscrits que imparteixen titulacions adaptades a l'EEES i ha certificat els manuals d'avaluació docent del professorat.

En aquest web es poden trobar els informes d'avaluació dels ensenyaments, d'una banda, i dels centres i les universitats, de l'altra, elaborats per AQU Catalunya. L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o per universitat. Un cop seleccionat un ensenyament, centre o universitat, s'accedeix a una fitxa amb la informació bàsica i els informes d'avaluació associats. A la fitxa dels títols de grau i màster hi ha també l'enllaç a la fitxa corresponent del web Què i per què estudiar a les universitats catalanes? de la Secretaria General d'Universitats i Recerca, amb informació de caràcter acadèmic i professional de la titulació, enllaços d'interès i un glossari específic per conèixer millor l'ensenyament. S'hi accedeix clicant el nom de la titulació.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

© 2016 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50